Get Adobe Flash player

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – RODO

W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych
osób fizycznych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. informujemy, że przetwarzamy Państwa dane w naszej bazie zgodnie
z poniższymi zasadami.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BOSTAL Bożena Sielachowicz z siedzibą przy ul. Lelewela 22/2 w Bydgoszczy.  Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych
osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie
udzielonej zgody.

Niniejsza informacja dotyczy wszelkich danych, które otrzymaliśmy od Państwa:
 – osobiście, telefonicznie lub drogą mailową,
 – poprzez wysłanie zapytania przy użyciu formularza elektronicznego na stronie www,
 – w ramach kontaktów biznesowych, wszelkich umów z klientami lub dostawcami (wyłącznie
dane kontaktowe), w trakcie realizacji transakcji kupna-sprzedaży, w ramach realizacji
umów o pracę i procesów rekrutacji.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:

1. Kontrahenci, osoby reprezentujące kontrahenta oraz potencjalni kontrahenci:

Cel: Poniższe ma zastosowanie w sytuacjach, kiedy są Państwo stroną w kontaktach
biznesowych, lub stroną jest państwa pracodawca lub współpracownik.
Możemy wejść w posiadanie Państwa danych w dwojaki sposób – bezpośrednio od osoby,
której dane te dotyczą, jak również za pośrednictwem innej osoby, np. pracodawcy czy
współpracownika. Państwa dane przetwarzane są w celu nawiązania kontaktów
biznesowych, przedstawienia oferty, odpowiedzi na zapytanie, prawidłowej realizacji
zamówienia (umowy kupna-sprzedaży wyrobów hutniczych), rozpatrzenia reklamacji,
realizacji uzasadnionego interesu prawnego Administratora, innych działań marketingowych
oraz w celach związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego (przygotowywania
dokumentacji, wypełniania spraw rachunkowych, podatkowych itp.).
Państwa dane osobowe będą przekazane firmie przewozowej/kurierskiej w celu
dostarczenia do Państwa zamówionego towaru (po wcześniejszym wybraniu przez Państwa
takiego sposobu dostawy towaru), jak również zewnętrznej firmie, której zlecono
prowadzenie księgowości. Dane te mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym
do ich otrzymania na podstawie powszechnie obowiązujących ustaw.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia w związku
z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia
zgody (w zależności od podstawy przetwarzania), przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu
na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
Dane niezbędne do realizacji obowiązku prawnego będą przechowywane przez okres
wymagany przepisami prawa.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, f.

2. Pracownicy:

Cel: dane osobowe są przetwarzane w celu zatrudnienia i wypełniania obowiązków
wynikających z przepisów Kodeksu Pracy oraz innych obowiązujących ustaw. Dane te
przetwarzane są dla celów prowadzenia dokumentacji pracowniczej, prowadzenia spraw
płacowych, podatkowych, księgowych, spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym
i zdrowotnym.
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej
umowy o pracę jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.
Państwa dane osobowe niezbędne do realizacji zawartej umowy o pracę będą
przechowywane przez okres wyznaczony w ustawie. Pozostałe dane podane dobrowolnie
będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody.
Państwa dane osobowe będą przekazane firmie ubezpieczeniowej (w momencie
przystąpienia do ubezpieczenia grupowego) oraz zewnętrznej firmie, której zlecono
prowadzenie księgowości. Dane przekazywane będą również organom upoważnionym do
ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. US, ZUS itp.).
Podstawa prawna: zawarta umowa o pracę, przepisy Kodeksu Pracy oraz zgoda pracownika.

3. Kandydaci do pracy:

Cel: dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie
Państwa dobrowolnej zgody. Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym
momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego cofnięcia przez Państwa zgody na
przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji
w której biorą Państwo udział.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.
Podstawa prawna: wyrażona przez kandydata zgoda.

Zgodnie z rozporządzeniem RODO przysługuje Państwu prawo do:
 – dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
 – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
    przenoszenia danych,
 – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

Informujemy również, iż Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.